RCE RCE

Kryzys klimatyczny

Czy potrafimy się zmienić, aby powstrzymać katastrofę?

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Termin: 31 maja 2019 roku

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

W sekcji do pobrania dostępny jest już szczegółowy program konferencji oraz abstrakty wystąpień.

Zapraszamy do udziału w kolejnej XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” organizowanej przez Katedrę Filozofii Moralności i Etyki Globalnej wraz z Zakładem Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przedstawiony w październiku 2018 roku VI Raport Międzyrządowego Panelu Klimatycznego przy ONZ (IPCC) stwierdza, że obecne trendy zmian klimatu wskazują, że kwestia przyszłych dziejów ludzkości rozstrzygnie się w ciągu najbliższego dwudziestolecia. Zmiany, które nastąpią w wyniku kontynuacji dotychczasowych trendów, okażą się nieodwracalne, a destabilizacja klimatu w jego dotychczasowych formach rozpocznie destrukcję naszej cywilizacji, powodując globalną katastrofę. W tym samym momencie mamy do czynienia z gwałtownym przesileniem w światowej polityce ujawniającej kryzys zaufania do nauki będącej podstawą naszej cywilizacji. Kryzysowi zaufania do nauki towarzyszy zdobywanie wpływów przez polityków oficjalnie negujących naszą wiedzę na temat zmian klimatycznych.

Czy mamy do czynienia z globalnym wpływem proekologicznego lobby i spiskiem naukowców? Trudno nie zauważyć, że dziesięciolecia prezentacji naukowych wyników, filozoficznych debat wokół ekofilozofii i ekoetyki, lata wysiłków pedagogów i edukatorów podejmujących kwestie edukacji ekologicznej czy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju nie przyniosły efektów na miarę potrzeb. Pytania, które się rodzą, są z pewnością spóźnione, ale warto zastanowić się, na ile same środowiska naukowe, filozoficzne i edukacyjne przyłożyły się swoim lekceważeniem problemów odpowiedzialności globalnej do dzisiejszej sytuacji.

Jeżeli naukowcy się nie mylą, stoimy w godzinie próby. Ludzkość na Ziemi znalazła się w przededniu zagłady. Czy można coś jeszcze zrobić, by jej uniknąć? W czasie konferencji chcemy przypomnieć pytania, które postawił noblista Al Gore: „Czy musimy się zmienić? Czy potrafimy się zmienić? Czy się zmienimy?” Odpowiedź na dwa pierwsze wydaje się oczywista, ale trzecie pytanie jest główną niewiadomą i problemem naukowym naszej konferencji.

Poza obradami plenarnymi proponujemy także dwie sekcje tematyczne:

 1. Filozoficzno-etyczna:

  • Konieczność przewartościowań. Czy dynamiczny postęp nauk o klimacie i rozwój ekologii zmieniają sens i formuły uprawiania ekofilozofii i ekoetyki?
  • Współczesne społeczeństwo wobec globalnego kryzysu ekologicznego. "Społeczeństwo wiedzy" czy "społeczeństwo ignorancji"?
  • Populizm wobec ekologii. Przejawy i źródła "negacjonizmu" klimatycznego.
  • Źródła i mechanizmy efektywności populistycznych narracji wobec argumentacji naukowych i filozoficznych.
  • Ekologia a oikologia Roberta Scrutona.
  • Kwestionowanie pozytywnego dziedzictwa Oświecenia przez współczesną filozofię źródłem eskalacji kultury ignorancji.
  • Teoria poznania filozofii współczesnej jako teoria zapoznania problemów globalnych?
  • Znaczenie i skutki katastroficznych prognoz naukowych w debacie filozoficznej i etycznej. Czy dyskurs proekologiczny może nie być perswazyjny?

 2. Pedagogiczna:

  • Edukacja ekologiczna na miarę potrzeb współczesnego i przyszłych pokoleń.
  • Ślad ekologiczny wskaźnikiem poziomu edukacji środowiskowej.
  • Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu przez całe życie.
  • Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka.
  • Pedagogika zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli.
  • Kształtowanie świadomości obywatelskiej dla ochrony środowiska poprzez edukację formalną i nieformalną.
  • Nauczyciel wobec debat i sporów wywołanych przez zagrożenie katastrofą klimatyczną.
  • Granice odpowiedzialności nauczyciela w kwestii obecności globalnych zagrożeń w edukacji młodego pokolenia.

Opłatę w wysokości 200 zł należy przesłać na konto: Alior Bank 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606 z dopiskiem: Konferencja: Człowiek i świat, imię i nazwisko, email uczestnika do dnia 10.05.2019 r. Nadawcą przelewu powinna być instytucja lub osoba, na którą należy wystawić fakturę.

Pozytywnie zrecenzowane artykuły związane z tematyką wygłoszonych referatów mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Studies in Global Ethics and Global Education”, http://sgege.aps.edu.pl/. Tekst przygotowany do publikacji, w rozmiarze od 20 000 do 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami), należy przesłać: w I terminie - do 30. 06. 2019 r., w II terminie – do 30. 09.2019 r. na adres: sgege@aps.edu.pl. Uczestnicy, którzy prześlą tekst do 10.05.2019 r. zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Publikujemy teksty w języku angielskim i polskim. Preferujemy teksty w języku angielskim.

Deklaracja udziału

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej
Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju
Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt
z Organizatorami: odpowiedzialnosc@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl