Adam Mikrut

Adam Mikrut – dr hab., prof. UP, były wieloletni dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, absolwent pedagogiki specjalnej, specjalność – oligofrenopedagogika, krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, na Wydziale Humanistycznym tejże Uczelni uzyskał stopień doktora, habilitacje zaś – na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jego indywidualne i pozaindywidualne uwarunkowania; kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w ramach I etapu edukacji; godność osobowa jako źródło propagowania, ochrony i korzystania z praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnością.