Grażyna Dryżałowska

Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej UW
Zakład Inkluzji i Edukacji Integracyjnej
Uniwersytet Warszawski

W działalności naukowej koncentruje się na problemach rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych, szczególnie na diagnozie uwarunkowań procesu usprawniania, edukacji integracyjnej, mechanizmach adaptacji do życia i wypełniania zadań życiowych przez osoby niepełnosprawne także wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym, edukacyjnym, zawodowym, społeczności lokalnej.
W 1993 r. jako członek Zespołu Badawczego powołanego przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN do realizacji problemu węzłowego Człowiek niepełnosprawny w środowisku lokalnym uczestniczyłam w badaniach: Analiza funkcjonowania systemu kształcenia integracyjnego w Polsce na poziomie szkół podstawowych.
Od 1995 roku jest jednym z członków założycieli Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”, także Kierownikiem Ośrodka Wsparcia powołanego przy Fundacji. W ramach działalności statutowej Fundacji kilka razy w każdym roku szkolnym uczestniczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych przedszkoli i szkół wszystkich szczebli celem przybliżenia nauczycielom problemów związanych z edukacją dzieci z wadami słuchu w szkołach masowych i integracyjnych oraz udzielenia im wsparcia i pomocy w ich rozwiązywaniu. Podobne spotkania prowadzi z dziećmi i młodzieżą z klas do których uczęszczają podopieczni Fundacji – zwykle celem spotkań jest rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży niesłyszącej i raz w roku z rodzicami dzieci, które są objęte działalnością Ośrodka Wsparcia – celem, pedagogizacja rodziców i przygotowanie do współpracy z instytucjami edukacyjnym.
Aktywnie uczestniczy w działalności Forum Inicjatyw Organizacji Pozarządowych i Zespole Organizacji Pozarządowych działającym przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka.