PL | EN

Wystąpienie:

Negocjowanie roli partnera i rodzica - wymiary obecności osób z niepelnosprawnością intelektualną

Proponowane wystąpienie dotyczyć będzie dwóch wymiarów przestrzeni życia osób z niepełnosprawnością intelektualną- partnerstwa i rodzicielstwa, które zostają wpisane w kontekst "negocjowania roli" - "negocjowania przestrzeni" życia. Wystąpienie uzupełnione zostanie o wyniki badań autora, którą zostały osadzone na gruncie metodologii jakościowej.

dr hab.,prof. UW Remigiusz Kijak

Dr hab., prof.UW na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat kierownik Pracowni Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie samodzielny pracownik naukowy w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i kierownik Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną. Odbył kilka zagranicznych staży naukowych m.in. na Lithuanian University of Educational Sciences, University of Lappland. Brał udział w kilkunastu wyjazdach studyjnych w Europie. Posiada publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Autor blisko 70 prac naukowych, w tym 7 monografii autorskich i 7 prac redakcyjnych - między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2017. Redaktor naczelny polskiego czasopisma naukowego „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” oraz indonezyjskiego czasopisma naukowego Education Quarterly Reviews wydawanego przez The Asian Institute of Research. Członek komitetów naukowych czasopism zagranicznych: “International Journal of Social Science Studies” wydawanego przez Redfame Publishing USA, “Croatian Review of Rehabilitation Research”, “International Education Studies”, wydawanego przez Canadian Center of Science and Education Canada, jak również polskich: Położna. Nauka i Praktyka” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, „Seksuologia Polska” Via Medica Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, „Konteksty Pedagogiczne”. Od 2016 roku Członek Zespołu Pedagogiki