APS
Ministerstwo Edukacji i Nauki

WOKRO - kompleksowe wsparcie dziecka i rodziny

Rozwijanie kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny kadr jednostek systemu oświaty realizujące zadania programu za Życiem - WOKRO

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Termin i miejsce: 02 października 2023 roku. (godz. 9.00-15.00) – on-line

Koszt uczestnictwa: bezpłatne - zadanie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki (Numer umowy MEiN/2023/DWEW/2356)

Zapraszamy Państwa do udziału  w konferencji on-line.   Konferencja adresowana jest do przedstawicieli WOKRO, kuratoriów oświaty, placówek oświatowych, zdrowia i pomocy społecznej oraz jednostek samorządowych realizujących wsparcie na rzecz małego dziecka i rodziny. 

Kompleksowe wsparcie dziecka i rodziny w Programie Za Życiem zakłada możliwość międzysektorowego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin, rozumianego jako kompleksowe działania wspierające, skierowane do rodzin oczekujących narodzin lub wychowujących dziecko w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji spełniania obowiązku szkolnego.

W związku z wprowadzeniem Nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ.U. Poz. 1801), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej realizuje zadanie na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauczania, dotyczącego rozwijania kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR) kadr jednostek systemu oświaty, które na podstawie zawartych porozumień z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz organami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego − pełnią funkcję wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, o których mowa w art. 90v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), (dalej jako „WOKRO”).

Zadanie adresowane jest do wszystkich podmiotów realizujących zadania WOKRO

Czas trwania zadania : 28.08.2023-15.12.2023

Zadanie obejmuje:
1) zorganizowanie w dniu 2 października 2023 roku konferencji online, dotyczącej upowszechnienia wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów wydanych na podstawie art.90v ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) udział 3 osób (koordynatora i dwóch przedstawicieli zespołu merytorycznego każdego podmiotu WOKRO) w szkoleniach on-line oraz forum wymiany doświadczeń w zakresie zadań określonych w rozporządzeniu, w tym tworzenia planów i programów kompleksowego wsparcia oraz koordynacji działań;
3) uaktualnienie poradnika metodycznego pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i wsparcie rodzin”, opracowanego w 2021 r. w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DWKI/80;
4) broszury informacyjnej o założeniach WWR do wykorzystania w codziennej pracy przez nauczycieli.

Rejestracja: do dnia 27.09.2023r.: https://konferencje.aps.edu.pl/wokro/

Kontakt: wokro@aps.edu.pl

Zespól projektowy
Dr Radosław Piotrowicz
Dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS
Dr hab. Diana Aksamit, prof. APS
Dr Anna Mikler-Chwastek
Dr Grażyna Walczak

Dokumenty

rejestracja dla pracowników kuratorium oświaty (zapisz się)

rejestracja dla pracowników innych placówek (zapisz się)

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy

Prosimy o zarejestrowanie się koordynatora WOKRO oraz 2 przedstawicieli WOKRO (pracowników, terapeutów) z każdego podmiotu realizującego zadania WOKRO (wybierz z listy). Wskazane osoby są uczestnikami projektu i będą brać udział w szkoleniach merytorycznych on-line.+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
Radosław Piotrowicz: wokro@aps.edu.pl