Trajektorie rozwoju zdolności

Konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych

Termin i miejsce: 14-15 września 2023 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Zdolności i twórczość są interesującymi i ciągle aktualnymi obszarami analiz teoretycznych, dociekań badawczych i działań praktycznych. Dobrym miejscem do dzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami jest konferencja, podczas której tworzy się przestrzeń do dyskusji naukowców z różnych środowisk akademickich. Konferencja “Trajektorie rozwoju zdolności” organizowana przez Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbędzie się w dniach 14-15.09. 2023 r. w murach uczelni oraz w przestrzeni wirtualnej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu takich nauk jak: psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia. Miło nam będzie gościć także przedstawicieli stowarzyszeń, samorządów oraz instytucji wspierających pracę nauczycieli, dla których tematyka zdolności jest ważna. W czasie konferencji przewidziane są: 

  • sesje plenarne 
  • sesje tematyczne 
  • sesje posterowe 

Możliwy jest także udział w konferencji bez prelekcji (uczestnictwo bierne).  Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja oraz akceptacja regulaminu

Tematyka obrad

Trajektorie rozwoju zdolności to określenie zaczerpnięte z Mega Modelu Zdolności Reny F. Subotnik, Franka Worrella oraz Pauli Olszewski-Kubilius. Wskazuje ono na fakt, że moment rozpoczęcia oraz droga rozwoju są odmienne dla różnych zdolności kierunkowych. W wielu dziedzinach, np. sporcie, muzyce, niezbędne jest bardzo wczesne rozpoczęcie rozwoju, by móc osiągnąć obiektywne sukcesy. Przy tym uwarunkowania środowiskowe i psychologiczne, które sprzyjają lub utrudniają rozwój, muszą być brane pod uwagę w oddziaływaniach pedagogicznych skierowanych wobec osób zdolnych.

Obrady konferencji dotykać będą tematów, które związane są z odkrywaniem, rozwojem zdolności (w tym twórczych) oraz drogami prowadzącymi do sukcesów lub przyczynami ich braku. Proponujemy, by tematyka obrad w sekcjach koncentrowała się wokół: 

  • zdolności: dziecka, ucznia, osoby dorosłej – uwarunkowań ich rozpoznawania i rozwoju, w tym motywatorów i inhibitorów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i psychospołecznych
  • zdolności twórczych jako warunku niezbędnego do budowania wybitnych osiągnięć
  • zdolności kierunkowych, w szczególności poza szkolnych, nietypowych, związanych z urzeczywistnianiem pasji
  • form wspierania rozwoju zdolności kierunkowych, w szczególności zajęć pozalekcyjnych, stypendiów, ośrodków nauki, sztuki i sportu
  • koncepcji metodologicznych związanych z realizacją badań w obszarze zdolności i twórczości 
  • oraz innych, nowych, unikatowych obszarów badawczych zaproponowanych przez prelegentów

Udział w konferencji oraz publikacja abstraktów są bezpłatne.

Konferencję dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Do pobrania

Regulamin

Zapisz się

Zapisy zostały zakończone Dziękujemy

Kontakt

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

Kontakt z organizatorem:
zdolni@aps.edu.pl

Szczegółowe informacje:
www.aps.edu.pl/zdolni