Międzynarodowa konferencja z cyklu

OSOBA

Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI- IDEA I RZECZYWISTOŚĆ
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, pragniemy kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych:

 1. Osobowość – podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy
 2. Samorealizacja – uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego
 3. Odpowiedzialność – rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia
 4. Bezpieczeństwo– przestrzeń edukacyjna, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę
 5. Autonomia – prawo równego dostępu do edukacji

Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków.

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu uczestniczą w urzeczywistnianiu edukacji integracyjnej.

Patronat medialny nad Konferencją objęło Forum Pedagogiki Specjalnej (www.fps.pl), Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością (https://isnn.aps.edu.pl) oraz czasopisma naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: „Szkoła Specjalna” i „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

Termin  zgłoszeń, tematów i abstraktów: 15 czerwca 2019 r.

Pełne teksty wystąpień- artykuły prosimy przesłać do 3.09.2019 na adres:  aps.osoba.2019@gmail.com

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Joanna GłodkowskaProgram


 • 8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
  Budynek C, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • 9.00 - 9.40 Inauguracja konferencji
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

  Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
  JM REKTOR Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
  Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

  Elżbieta Neroj
  Radca Prawny Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskiej szkole - od edukacji integracyjnej do włączającej


 • 9.40 - 11.45 Sesja plenarna I
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

  Edukacja integracyjna/włączająca w perspektywie modelu zmian

  Samostanowienie i tworzenie społeczeństwa dla wszystkich

  Prof. dr hab. Janusz Kirenko
  O granicach możliwości i ich przekraczaniu. Poza rezyliencją osób z niepełnosprawnością

  Rola konstruktu ważności społecznej w projektowaniu, dostarczaniu i ocenie działań skoncentrowanych na osobę

  Prof. dr hab. Maria Chodkowska
  Normatywne i behawioralne wymiary roli ucznia z niepełnosprawnością w strukturze szkoły integracyjnej. Konstruowanie teorii socjopedagogicznej

  Wczesna interwencja dziecięca jako podstawa zrównoważonego rozwoju: pierwsze kroki na rzecz wspierania rodzin wychowujących dzieci dla lepszego i integracyjnego społeczeństwa

 • 11.45 - 12.15 Przerwa kawowa

 • 12.15 - 14.35 Sesja plenarna II
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

  Prof. dr hab. Marzenna Zaorska
  Edukacja proinkluzyjna - blaski i cenie z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli

  Możliwości zastosowania tutoringu rówieśniczego w edukacji włączającej

  Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w teorii i badaniach naukowych wobec zmieniających się poglądów na Osobę z niepełnosprawnością w ostatnich 30 latach

  Przekraczanie granic – włączanie osób z niepełnosprawnościami na poziomie uniwersyteckim

  Upowszechnienie integracyjnego kształcenia i jego konsekwencje

  Zarządzanie klasą jako technologia przekształcania środowiska edukacyjnego

  Dr hab. Prof. UP Adam Mikrut
  O prawie do edukacji w świetle postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Idea – deklaracje i polemiki - rzeczywistość oświatowa


 • 14.35 - 15.30 Przerwa obiadowa

 • 15.30 - 18.10 Sesja plenarna III
  Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C


  Dr hab., prof.UKW Dorota Podgórska- Jachnik

  Dr hab., prof.UZ Jarosław Bąbka
  Jedności w różnorodności w perspektywie edukacji we współpracy

  Dr hab., prof. US. Teresa Żółkowska
  Prawo w koncepcjach osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Psychospołeczny potencjał uczniów z niepełnosprawnością – perspektywa psychologii pozytywnej

  Dr hab., Prof.UW Grzegorz Szumski
  Zarządzanie klasą jako technologia przekształcania środowiska edukacyjnego

  Socjologiczne i psychologiczne teorie scalania wobec kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych

  Edukacja włączająca w opiniach nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

  Negocjowanie roli partnera i rodzica- wymiary obecności osób z niepełnosprawnością intelektualną


 • 18.30 - Kolacja

  • 8.30 - 11.00 Sesja plenarna IV Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

   Wpływ możliwości uczenia się z rówieśnikami pełnosprawnymi na samorealizację i autonomię osób wymagających całościowego, szerokiego wsparcia

   Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
   Sukcesy edukacji integracyjnej w opiniach nauczycieli

   Dr hab., prof. KAAFM Joanna Konarska
   Aura wychowawcza kreowana przez system wartości i potrzeb preferowanych w rodzinach osób z niepełnosprawnością

   Prof. Autayeva Akbota, Prof. Butabayeva Laura
   Nowe podejście w systemie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kształceniu inkluzyjnym

   Włączenie edukacyjne poprzez program PROSEL

   Równy dostęp do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Rosji: pojęcie, problemy, różnorodność rozwiązań

   Dr Anna Geremek- Samsonowicz, Dr Małgorzata Zgoda Prof. dr hab. Henryk Skarżyński
   Ponad ćwierć wieku Programu Implantów Ślimakowych w Polsce - wpływ na sytuację edukacyjną dzieci głuchych  • 10.50 - 11.20 Przerwa kawowa

  • 11.20 - 13.00 Sesja plenarna V Audytorium im. Janusza Korczaka - aula C

   Prof.dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz, mgr Marta Bielawska
   Opinie przyszłych nauczycieli z Polski i Ghany o przygotowaniu do pracy w warunkach edukacji włączającej

   Zabezpieczenie zasobów i wsparcia metodologicznego dla inkluzji w szkolnictwie wyższym w Rosji: kompleksowe rozwiązania

   Edukacja włączająca na Tajwanie

   Pedagogiczny system kształcenia ustawicznego osób z ciężkimi wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi w Republice Białorusi

   Edukacja włączająca na Ukrainie: polityka edukacyjna i praktyka  • 13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa

  • 14.00 - 15.00 Sesje tematyczne

   Sesja I Osobowość - podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy

   Dr Maciej Jabłoński
   O niejednoznaczności idei pomocy. Rozważania wokół typologii Edwarda Hajduka

   Dr Edyta Nieduziak
   Edukacja inkluzyjna kontra kształcenie specjalne. W powodzi stereotypów czy uzasadnionych wątpliwości? Opinie nauczycieli czynnych zawodowo i przyszłych o formach edukacji uczniów niepełnosprawnych

   Dr Skotnicka Beata
   W stronę edukacji włączającej - perspektywy, możliwości, ograniczenia

   Tożsamość osobista i jej związek z akceptacją siebie jako osoby głuchej - badania nad dorosłymi użytkownikami implantów ślimakowych z głuchotą prelingwalną

   Mgr Emila Trzcińska
   Procesy poznawcze ukształtowane przez edukację integracyjną, czyli pytanie o proces uczenia się

   Postawy rodzicielskie wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w Polsce i na Ukrainie

   Sesja II Samorealizacja - uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego

   Dr Dominika Wiśniewska
   Dzieci rodziców niesłyszących w szkołach integracyjnych

   Mgr Renata Biernacka
   Dziecko niesłyszące w systemie nauczania integracyjnego

   Dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
   Od przedszkolaka do ucznia. Przekształcanie czy intensyfikacja potrzeb edukacyjnych dziecka z chorobą Sanfillipo

   Rodzicielskie spojrzenie na relacje rówieśnicze dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   Znaczenie e-edukacji w życiu osób z niepełnosprawnościami.

   Matka - dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Studium jakościowe w Polsce

   Sesja III Odpowiedzialność - rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia

   Dr Beata Łubianka, Dr Sara Filipiak, Dr Katarzyna Marianczyk
   Poczucie kontroli wśród uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych w okresie wczesnej adolescencji (badania podłużne)

   Rozumowanie i argumentacja ucznia ze spektrum autyzmu na lekcjach matematyki

   Poczucie omnipotencji i władzy a rzetelność i uczciwość diagnozy dziecka z niepełnosprawnością wzroku

   Sesja IV Bezpieczeństwo- przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę

   Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
   Edukacja wizualna dzieci niewidomych

   Dr Skura Monika
   Charakterystyka i kompetencje zawodowe nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem arteterapii w systemie edukacji - przegląd badan międzynarodowych

   Mgr Dorota Płaczek
   Funkcjonowanie ucznia z zaburzeniami słuchu w klasie integracyjnej w szkole wiejskiej. Analiza przypadku

   Uczeń ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej

   Mgr Marta Giziewska
   Terapia logopedyczna procesem integracji rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego ucznia

   Sesja V Autonomia - prawo równego dostępu do edukacji

   Ewaluacja projektu pt. Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2019

   Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w opinii nauczycieli szkół ogólnodostępnych

   Poczucie samo skuteczności nauczycieli i jej znaczenie dla edukacji włączającej  • 15.00 - 16.30 Warsztaty Metodyczne Sale APS
   Temat warsztatu
   Prowadzący
   Sala

   1
   Aktywność ruchowa w grupie integracyjnej
   mgr Anna Roguska, mgr Justyna Smorczewska

   2
   Aranżacja przestrzeni edukacji włączającej w aspekcie potrzeb ucznia z niepełnosprawnością
   dr Grażyna Walczak

   3
   Aktualne trendy pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne dotyczące pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
   dr Joanna Moleda

   4
   Budowanie dobrej komunikacji z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością – w oparciu o analizy video
   dr Elżbieta Paradowska, mgr Małgorzata Książe

   5
   Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem
   mgr Katarzyna Hamerlak

   6
   Historia jednego obrazu. Od projektu edukacyjnego po arteterapię
   dr Agnieszka Żabińska

   7
   Integrujmy dzieci naszymi słowami. O dialogu rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci pełnosprawnych
   mgr Katarzyna Kruś - Kubaszewska

   8
   Instrumental Enrichment ® jako nowatorska metoda terapii funkcji poznawczych
   mgr Katarzyna Górnicka

   9
   Model współpracy w ramach zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
   mgr Alicja Garbulińska, mgr Marta Kamianowska, mgr Anna Knypińska, mgr Anna Spirydonow-Soroko

   10
   Original Play w integracji dzieci i młodzieży o różnych potrzebach rozwojowych

   11
   Praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodzicami - perspektywa psychoanalityczna
   mgr Agnieszka Prostko

   12
   Pozwól mi to zrobić samemu-pedagogika Montessori w praktyce
   mgr Katarzyna Polnik

   13
   Projekt edukacyjny "Moja Książka - Moja Bajka. Dziecko autorem opowieści"
   Elżbieta Sitarz

   14
   Słyszę i słucham- jak usprawnić słyszenie i słuchanie dzieci?"
   dr Katarzyna Wereszka, mgr Marta Lewandowska

   15
   Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC)
   mgr Katarzyna Cichocka-Segiet

   16
   Wprowadzenie do Attention Autism. Niedyrektywna metoda pracy z dzieckiem z autyzmem
   mgr Celina Twardysz, dr Bernadetta Kosewska

   17
   Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym
   mgr Monika Rosińska, mgr Anna Gromadzka

   18
   Wykorzystanie metody verbotonalnej do rozwoju językowego i nauki czytania
   dr Anna Prożych

   19
   Zabawy plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   dr Barbara Trochimiak

   20
   Zespół Aspergera - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami
   mgr Olga Markowska

   21
   Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w placówce ogólnodostępnej
   dr Kamila Miler-Zdanowska

   22
   Prawopółkulowe malowanie intuicyjne
   dr Magda Lejzerowicz, Venera Khisamutdinova

  Zaproszeni Prelegenci

  Koszty uczestnictwa

  Aktywny udział w konferencji z wygłoszeniem referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  350 PLN


  Pozycje książkowe

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  Publikację wystąpień w czasopiśmie punktowanym lub monografii
  Bierny udział w konferencji bez wygłaszania referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  180 PLN


  Pozycje książkowe

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  PATRONAT MEDIALNY:


  Informacje Kontaktowe

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  +48 22 658 11 18

  Instytut Pedagogiki Specjalnej
  Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

  W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
  dr Radosław Piotrowicz: rpiotrowicz@aps.edu.pl
  dr Diana Aksamit: daksamit@aps.edu.pl

  W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
  Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl