Międzynarodowa konferencja z cyklu

OSOBA

Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

Instytut Pedagogiki Specjalnej
dziękuje wszystkim UCZESTNIKOM
Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI- IDEA I RZECZYWISTOŚĆ
30 lat edukacji integracyjnej w Polsce

26-27 września 2019 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu mogliśmy naukowo dokumentować i rozważać nasze przekonanie, że:
kultura społeczeństwa integracyjnego jest warunkiem prawdziwej edukacji włączającej i realizacji wizji „jedności w różnorodności”.


Konferencja była przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, pragniemy kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych:

 1. Osobowość – podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy
 2. Samorealizacja – uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego
 3. Odpowiedzialność – rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia
 4. Bezpieczeństwo– przestrzeń edukacyjna, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę
 5. Autonomia – prawo równego dostępu do edukacji

Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków.

Patronat medialny nad Konferencją objęło Forum Pedagogiki Specjalnej (www.fps.pl), Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością (https://isnn.aps.edu.pl) oraz czasopisma naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: „Szkoła Specjalna” i „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

Przypominamy: pełne teksty wystąpień- artykuły prosimy przesłać do 15.11.2019 na adres:  aps.osoba.2019@gmail.com
PLAKAT KONFERENCJI
Pobierz informator
Konferencja_OSOBA_ 2019-1

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
PROGRAM I STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃProgram


 • 8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
  Budynek C, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • 9.00 - 9.40 Inauguracja konferencji
  Audytorium A - aula A

  Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
  JM REKTOR Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
  Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

  Jadwiga Bogucka
  Inicjatorka kształcenia integracyjnego w Polsce

  Elżbieta Neroj
  Radca Prawny Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskiej szkole - od edukacji integracyjnej do włączającej


 • 9.40 - 11.45 Sesja plenarna I
  Audytorium A - aula A,

  Edukacja integracyjna/włączająca w perspektywie modelu zmian

  Samostanowienie i tworzenie społeczeństwa dla wszystkich

  O granicach możliwości i ich przekraczaniu. Poza rezyliencją osób z niepełnosprawnością

  Rola konstruktu ważności społecznej w projektowaniu, dostarczaniu i ocenie działań skoncentrowanych na osobę

  Wczesna interwencja dziecięca jako podstawa zrównoważonego rozwoju: pierwsze kroki na rzecz wspierania rodzin wychowujących dzieci dla lepszego i integracyjnego społeczeństwa

 • 11.45 - 12.15 Przerwa kawowa

 • 12.15 - 14.35 Sesja plenarna II
  Audytorium A- aula A

  Edukacja proinkluzyjna - blaski i cenie z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli

  Możliwości zastosowania tutoringu rówieśniczego w edukacji włączającej

  Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w teorii i badaniach naukowych wobec zmieniających się poglądów na Osobę z niepełnosprawnością w ostatnich 30 latach

  Przekraczanie granic – włączanie osób z niepełnosprawnościami na poziomie uniwersyteckim

  Upowszechnienie integracyjnego kształcenia i jego konsekwencje

  Sukcesy edukacji integracyjnej w opiniach nauczycieli

  O prawie do edukacji w świetle postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Idea – deklaracje i polemiki - rzeczywistość oświatowa


 • 14.35 - 15.30 Przerwa obiadowa

 • 15.30 - 18.10 Sesja plenarna III
  Audytorium A - aula A


  Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością w kontekście autonomii relacyjnej

  Prawo w koncepcjach osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Psychospołeczny potencjał uczniów z niepełnosprawnością – perspektywa psychologii pozytywnej

  Socjologiczne i psychologiczne teorie scalania wobec kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych

  Edukacja włączająca w opiniach nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

  Negocjowanie roli partnera i rodzica- wymiary obecności osób z niepełnosprawnością intelektualną


 • 18.30 - Kolacja


  • 10.50 - 11.20 Przerwa kawowa


  • 13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa

  • 14.00 - 15.00 Sesje tematyczne

   Sesja I Osobowość - podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy

   O niejednoznaczności idei pomocy. Rozważania wokół typologii Edwarda Hajduka

   Edukacja inkluzyjna kontra kształcenie specjalne. W powodzi stereotypów czy uzasadnionych wątpliwości? Opinie nauczycieli czynnych zawodowo i przyszłych o formach edukacji uczniów niepełnosprawnych

   Postawy rodzicielskie wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w Polsce i na Ukrainie

   Tożsamość osobista i jej związek z akceptacją siebie jako osoby głuchej - badania nad dorosłymi użytkownikami implantów ślimakowych z głuchotą prelingwalną

   Procesy poznawcze ukształtowane przez edukację integracyjną, czyli pytanie o proces uczenia się

   Podmiotowość dziecka w rodzinie a konflikt rozwodowy

   Sesja II Samorealizacja - uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego

   Dzieci rodziców niesłyszących w szkołach integracyjnych

   Dziecko niesłyszące w systemie nauczania integracyjnego

   Od przedszkolaka do ucznia. Przekształcanie czy intensyfikacja potrzeb edukacyjnych dziecka z chorobą Sanfillipo

   Rodzicielskie spojrzenie na relacje rówieśnicze dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   Znaczenie e-edukacji w życiu osób z niepełnosprawnościami.

   Dr Diana Aksamit mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska
   Matka - dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Studium jakościowe w Polsce

   Sesja III Odpowiedzialność - rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia

   dr Beata Łubianka dr Sara Filipiak dr Katarzyna Marianczyk
   Poczucie kontroli wśród uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych w okresie wczesnej adolescencji (badania podłużne)

   Rozumowanie i argumentacja ucznia ze spektrum autyzmu na lekcjach matematyki

   Poczucie omnipotencji i władzy a rzetelność i uczciwość diagnozy dziecka z niepełnosprawnością wzroku

   Nowe technologie w diagnozowaniu i terapii dzieci z autyzmem

   Sesja IV Bezpieczeństwo- przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę

   Edukacja wizualna dzieci niewidomych

   Charakterystyka i kompetencje zawodowe nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem arteterapii w systemie edukacji - przegląd badan międzynarodowych

   Funkcjonowanie ucznia z zaburzeniami słuchu w klasie integracyjnej w szkole wiejskiej. Analiza przypadku

   Uczeń ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej

   Terapia logopedyczna procesem integracji rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego ucznia

   Sesja V Autonomia - prawo równego dostępu do edukacji

   Ewaluacja projektu pt. Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2019

   Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w opinii nauczycieli szkół ogólnodostępnych

   Poczucie samo skuteczności nauczycieli i jej znaczenie dla edukacji włączającej

   W stronę edukacji włączającej - perspektywy, możliwości, ograniczenia  • 15.00 - 16.30 Warsztaty Metoyczne Sale APS
   Temat warsztatu
   Prowadzący
   Sala

   3
   Aktualne trendy pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne dotyczące pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
   dr Joanna Moleda

   11
   Praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodzicami - perspektywa psychoanalityczna
   mgr Agnieszka Prostko

   12
   Pozwól mi to zrobić samemu-pedagogika Montessori w praktyce
   mgr Katarzyna Polnik

   16
   Wprowadzenie do Attention Autism. Niedyrektywna metoda pracy z dzieckiem z autyzmem
   mgr Celina Twardysz, dr Bernadetta Kosewska

   20
   Zespół Aspergera - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami
   mgr Olga Markowska

   21
   Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w placówce ogólnodostępnej
   dr Kamila Miler-Zdanowska

   22
   Prawopółkulowe malowanie intuicyjne
   dr Magda Lejzerowicz, Venera Khisamutdinova

  Zaproszeni Prelegenci

  Koszty uczestnictwa

  Aktywny udział w konferencji z wygłoszeniem referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  350 PLN


  Pozycje książkowe

  Tłumaczenie symultaniczne

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  Publikację wystąpień w czasopiśmie punktowanym lub monografii
  Bierny udział w konferencji bez wygłaszania referatu
  Rejestracja - kliknij aby się zapisać

  180 PLN


  Pozycje książkowe

  Tłumaczenie symultaniczne

  Przerwy kawowe z poczęstunkiem, obiad

  PATRONAT MEDIALNY:


  Informacje Kontaktowe

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  +48 22 658 11 18

  Instytut Pedagogiki Specjalnej
  Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

  W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
  dr Radosław Piotrowicz: rpiotrowicz@aps.edu.pl
  dr Diana Aksamit: daksamit@aps.edu.pl

  W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
  Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl