Idea Konferencji

Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, pragniemy kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych:

  • Osobowość – podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy
  • Samorealizacja – uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego
  • Odpowiedzialność – rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia
  • Bezpieczeństwo– przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodziny
  • Autonomia – prawo równego dostępu do edukacji                                   

Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu uczestniczą w urzeczywistnianiu edukacji integracyjnej.

Patronat medialny nad Konferencją objęło Forum Pedagogiki Specjalnej, Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością oraz czasopisma naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: „Szkoła Specjalna” i „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

Prof. dr hab. Joanna Głodkowska